Hallgatóknak

  • Hidrogeológiai tárgyú BSc szakdolgozati témajavaslatok 2015/2016 tanév:

Zsemle Ferenc:
(1) Mesterséges nyomjelző anyagok alkalmazása a hidrogeológiában
Számos mesterségesen nyomjelző anyag van, amely a vízföldtani vizsgálatok során alkalmazható. A szakdolgozó feladata a nyomjelző anyagok és hidrogeológia alkalmazhatóságuk áttekintése, esettanulmányok bemutatása.
Jelentkezés: , 1.706-os szoba

(2) Határral osztott víztestek vízgazdálkodásának kérdésköre

Komoly kihívást jelentenek a vízgazdálkodásban azok a víztartók, amelyeket országhatárok több részre osztanak. A hallgató feladata a témakör irodalmi áttekintése, a jelenlegi hazai és nemzetközi helyzet értékelése és hazai, valamint nemzetközi példák bemutatása.
Jelentkezés: , 1.706-os szoba


Tóth Ádám:
(1) Geofizikai módszerek alkalmazása a geotermikus kutatásban (Mádlné Szőnyi Judittal közösen)
Vízalapú geotermikus rendszerek három komponense: a rezervoár, a fluidum és a megfelelő hőmérséklet. Ezek feltérképezése egy adott koncessziós területre számos geológiai információt (fúrások, térképek, szelvények) igényel, azonban különböző geofizikai módszerek összekapcsolásával, azok előnyeit kihasználva, mindhárom komponens effektíven térképezhető, azaz a terület geotermikus potenciálja megbecsülhető.
Jelentkezés: , 1.704 szoba

(2) Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák vizsgálatának kihívásai hazánkban és Európában (Simon Szilviával közösen)
A felszín alatti víztől függő élőhelyek védelme kiemelt feladat világszerte és a tudományos kutatások egyik fontos területe. Különösen fontos ez a klímaváltozás és a növekvő felszín alatti vízhasználat idején. A dolgozat célja összefoglalni ezen élőhelyek aktuális osztályozási rendszereit, a jelenlegi vizsgálati módszereket és a védelmi stratégiákat a hazai és az EU-s alkalmazások tükrében.
Jelentkezés: , 1.709 szoba

(3) Vulkáni szigetek hidrogeológiája (Havril Tímeával közösen; geofizikai érdeklődés előny)
"Konvencionális" sziliciklasztos és karbonátos vízadók hiányában a vulkanikus eredetű szigetek vízellátása vulkáni képződményekből történik.
Az utóbbi évek légi geofizikai méréseinek köszönhetően átfogó képet alkothatunk a vízadó képződmények geometriájáról, valamint a rendelkezésre álló vízkészletről és annak minőségéről a Hawaii–szigetek, a Kanári–szigetek, a Galápagos–szigetek, Mayotte, Martinique és Guadeloupe példáján.
Jelentkezés: , 1.704 szoba


Mádl-Szőnyi Judit:
(1) Karbonátos és sziliciklasztos peremterületek hidrogeológiája
A karbonátos és sziliciklasztos peremterületek hidrogeológiája ezért különleges jelentőségű, mert ezek mentén gyakran  meleg és langyos források fakadnak. A források mellett a sziliciklasztos fedő alatti karbonátok gyakran tartalmaznak szénhidrogén és termálvízkészleteket, a kiemelt karbonátos területek ugyanakkor alapvető ivóvízforrások. A szakdolgozó feladata olyan esettanulmányok összegyűjtése és összehasonlító elemzése, melyek ilyen helyzeteket ölelnek fel.
Jelentkezés: , 1.705 szoba

(2) Geofizikai módszerek alkalmazása a geotermikus kutatásban (Tóth Ádámmal közösen)
Vízalapú geotermikus rendszerek három komponense: a rezervoár, a fluidum és a megfelelő hőmérséklet. Ezek feltérképezése egy adott koncessziós területre számos geológiai információt (fúrások, térképek, szelvények) igényel, azonban különböző geofizikai módszerek összekapcsolásával, azok előnyeit kihasználva, mindhárom komponens effektíven térképezhető, azaz a terület geotermikus potenciálja megbecsülhető.
Jelentkezés: , 1.704 szoba

(3) A vízválság aktuális kérdései (környezettanos hallgatónak)

Zöld víz, kék víz, szürke víz? A vízválság jellemzésére használt alapfogalmak, az előidéző  folyamatok, trendek és a lehetséges kiútak tárgyalása.
Jelentkezés: , 1.705 szoba


Havril Tímea:

(1) Karsztos területek numerikus szimulációjának kihívásai
A karbonátos rendszerek a porózus közegtől eltérő permeabilitási tulajdonságaiból fakadóan más numerikus megközelítést igényelnek. A karsztmodellezők számára fő probléma, hogy hogyan lehet a karsztos járatokat beépíteni a modellbe, mivel a bennük zajló turbulens áramlás leírására a Darcy törvény alkalmazása erősen vitatható. A szakdolgozat célja a főbb karszt modellezési megközelítési módok összegyűjtése, értékelése, esettanulmányokkal történő szemléltetése.  Angol nyelvtudás szükséges.
Jelentkezés: ,  1.704 szoba

(2) Evaporit karsztok és környezeti problémáik
Az evaporitokban kitűnő oldhatóságuknak köszönhetően a tipikusan mészkőben és dolomitban előforduló karsztos oldódási folyamatokkal analóg módon alakulnak ki karsztos formák. A szakdolgozat célja az evaporit karsztok kialakulási feltételeinek és a létrejövő formák áttekintése, valamint a hozzájuk kapcsolódó környezeti problémák értékelése. Angol nyelvtudás szükséges.
Jelentkezés: ,  1.704 szoba

(3) Vulkáni szigetek hidrogeológiája (Tóth Ádámmal közösen)
"Konvencionális" sziliciklasztos és karbonátos vízadók hiányában a vulkanikus eredetű szigetek vízellátása vulkáni képződményekből történik.
Az utóbbi évek légi geofizikai méréseinek köszönhetően átfogó képet alkothatunk a vízadó képződmények geometriájáról, valamint a rendelkezésre álló vízkészletről és annak minőségéről a Hawaii–szigetek, a Kanári–szigetek, a Galápagos–szigetek, Mayotte, Martinique és Guadeloupe példáján.
Jelentkezés: , 1.704 szoba


Simon Szilvia:
(1) Csökkenő felszín alatti vízkészletek a Földön, a világ nagy víztartóinak példáján
Az elmúlt évtizedekben a növekvő vízigény és  a klímaváltozás következtében a föld legnagyobb vízadói fokozatosan kimerülnek. Ez az égető kérdés megoldásra és kezelésre vár, azonban jelenleg még az előrejelzések is bizonytalanok, számos előrejelzési módszer eltérő eredményeket miatt. A legújabb kutatások különféle beavatkozásokat javasolnak. A dolgozat célja ezen problémakör körbejárása, az aktuális álláspontok összefoglalása és a lehetséges beavatkozások számba vétele a legfrissebb szakirodalom alapján. Valamint állásfoglalás és értékelés a probléma kezelésének lehetséges megoldásaival kapcsolatban. 
Jelentkezés: , 1.709 szoba


(2) Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák vizsgálatának kihívásai hazánkban és Európában (Tóth Ádámmal közösen)
A felszín alatti víztől függő élőhelyek védelme kiemelt feladat világszerte és a tudományos kutatások egyik fontos területe. Különösen fontos ez a klímaváltozás és a növekvő felszín alatti vízhasználat idején. A dolgozat célja összefoglalni ezen élőhelyek aktuális osztályozási rendszereit, a jelenlegi vizsgálati módszereket és a védelmi stratégiákat a hazai és az EU-s alkalmazások tükrében.
Jelentkezés: , 1.709 szoba


Erőss Anita:
(1) A Villányi termálkarszt: termálvizek és barlangok
A felszín alatti vizek fontos szerepet játszanak a karsztrendszerek fejlődésében a karbonátos kőzetek oldhatóságának köszönhetően. A karsztjelenségek (barlangok, források) a felszín alatti víz, mint földtani hatótényező közvetlen megnyilvánulásának tekinthetők. A hidrogeológiának épp ezért alapvető szerepe van a karsztkutatásban, segítségével érthető meg az egyes karsztjelenségek összefüggése.
A Villányi térség a termálvíz kitermelés bölcsőjét jelenti hazánkban, itt készült 1866-ban Zsigmondy Vilmos által az első termálkút. A térség termálvizei sajátos geokémiai jelleggel bírnak, melynek eredetére többféle magyarázat is létezik. A területen a kőbányászat által feltárt barlangok sajátos morfológiája és ásványai a termálvizekkel való kapcsolatra utalnak.
A Villányi térség langyos forrásai, termálvizei, valamint termálvizes eredetű barlangjai és barlangi ásványai ez idáig egymástól független kutatások tárgyát képezték. A fent leírtak alapján azonban kijelenthető, hogy ezek a jelenségek egyetlen rendszer, nevezetesen egy ún. hipogén karszt jelenségei. Keletkezésük, jellemzőik akkor érthetők csak meg, ha összefüggésében vizsgáljuk őket, azaz az őket létrehozó felszín alatti víz áramlási rendszerét kutatjuk.
A hallgató feladata a rendelkezésre álló irodalmak feldolgozása és értékelése a felszín alatti víz, mint földtani hatótényező szemszögéből.
Jelentkezés:

(2) A Villányi térség/Dráva-medence geológiai fejlődéstörténete, különös tekintettel a karsztosodási eseményekre
( a téma részletei egyeztetés alatt...)
Jelentkezés: 

 

  • A Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Bizottsága és a Mecsek Háza Egyesület 2011. augusztus 3. és 9. között Földtani Terepgyakorlatot szervezett a Mecsekbe. A terepgyakorlatot kiemelkedő hazai földtani szaktekintélyek vezették. A részletes program és egyéb információk a www.foldtan.hu honlapon olvashatók. A Mecsek Földtani Terepgyakorlat kirándulásvezetője letölthető itt.
  • A tanszék szervezésében 2011. március 4-én megrendezett "A hidrogeológia és a szénhidrogénkutatás összefüggései" c. előadóülés keretében elhangzott előadások anyaga letölthető itt:

Tóth József: The Hydraulic Theory of Petroleum Migration and its Applications to Exploration for Hydrocarbons

Sőreg Viktor: Pávai-Vajna Ferenc a szénhidrogén-kutató