Dr. Sztanó Orsolya

<< Vissza

 

Beosztás egyetemi docens
Kutatási terület szedimentológia; törmelékes üledékek képződési folyamatai,
őskörnyezeti rekonstrukciója, kapcsolata nyomfosszíliákkal, tektonikai
események hatása az üledékképződésre; Integrált alkalmazások a medence
analízisben és a szekvenciasztratigráfiában
Szoba 1.509
Telefon +36/1/372-2500 (8726 mellék)
Fax +36/1/381-2128
E-mail
Dr. Sztanó Orsolya
Személyes adatok:

Végzettség:  okleveles geológus, 1988
okleveles angol szakfordító, 1993
Tudományos fokozat: Phd, Utrecht, 1994, honosítva 1995-ben
Munkahely: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
Beosztása: egyetemi docens 1998 óta
Szakértések: rendszeresen a TXM Olaj-és Gázkutató Kft.-nél (2008- ),
alkalomszerűen  rövidkurzus, terepi konzultáció stb: MOL, HHE, RAG
Családi állapot: férjem Dr. Kalapos Tibor, az ELTE Növényrendszertan és Ökológia Tanszékének docense.
Két gyermekünk van: András 1996-ban, Péter 1998-ban született.

Tanulmányok:

1979-1983: I. István Gimnázium speciális matematika II tagozata
1983-1988:
ELTE TTK földtudományi szak, víz- és kőolajföldtani szakágazati képzés
1988-1992:
Angol nyelvi szakképzés az ELTE TTK Idegennyelvi Lektorátusán
1989:
Medence analízis és Szerkezeti Földtan a Los Angeles-i Állami Egyetemen (ELTE/ UCLA együttműködés)
1990, 1992, 1993:
Továbbképzés az Utrechti Állami Egyetem Szedimentológiai Intézetében

Szakmai érdeklődés irányai:

Szedimentológia; törmelékes üledékek képződési folyamatai, őskörnyezeti rekonstrukciója, kapcsolata nyomfosszíliákkal, tektonikai események hatása az üledékképződésre; Integrált alkalmazások a medence analízisben és a szekvenciasztratigráfiában. Fő vizsgálati területek:gerecsei alsó- kréta mélyvízi rendszer; a "paleogén medence" sekélytengeri oligocén - alsómiocén képződményei; a késő miocén Pannon-tó turbidit rendszerei, egyes részmedencék feltöltődése rekonstrukciója, partközeli, delta és kapcsolódó alluviális fáciese a Dunántúlon és a Bükkalján; negyedidőszaki folyóvízi üledékképződés az alföld egyes részein; a dél-afrikai Karoo-medence permo-triász folyóvízi rendszerei.

Szervezeti tagság:

1985-: Magyarhoni Földtani Társulat (MFT),
1991-2008: Szedimentológusok Nemzetközi Szövetsége (IAS).
1994-1996-ban az MFT Általános Földtani szakosztály titkára
1994-: MTA Szedimentológiai Bizottság
1994-: MTA Rétegtani Bizottság Oligocén albizottság titkára
1999- : MTA Földtani Bizottság
2000-2006: MTA Szedimentológiai Bizottság elnöke
2005-2008: OTKA Földtudomány I. zsűri tagja
2006-2008: MTA Földtani Bizottság titkára
2006-: Földtani Közlöny szerkesztőbizottsági tagja
2006- Austrian Journal of Earth Sciences szerkesztőbizottsági tagja

Fontosabb díjak, ösztöndíjak:

1988: Magyarhoni Földtani Társulat "Első előadói ankét" I. díj, SZKFI különdíj
1988-1990: Tudományos Minősítő Bizottság ösztöndíja
1990: ELTE Peregrinatio Alapítvány ösztöndíja
1992: Országos Ösztöndíj Tanács ösztöndíj
1992: Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvány pályadíja
1993: Soros Alapítvány ösztöndíja
1994: Magyar Tudományért Alapítvány ösztöndíja
1994: Magyarhoni Földtani Társulat Semsey Andor emlékérem
1999: Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvány pályadíja
2001-2004 : Széchenyi István Ösztöndíj
2005-2008: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
2009: Kiváló kutatási munkáért Bolyai emlékérem

Oktatói tevékenység (tematikus csoportokban, tárgyak neve, képzési formák és tartalom változása mellett):

1989-1994, 2010- : Törmelékes fáciesek elemzése, speciális kollégium; rövidkurzus: Babes-Bolyai Egyetem(1991), MSc szakirányon kötelező kurzus
1990, 1998-2000: Medence analízis, Medencekutatás-medencefejődés speciális kollégium
1991- : Szedimentológiai/földtani témavezetés (5 TDK, 6 BSC szakdolgozat, 24 MSc szakdolgozat, 5 PhD  hallgató)
1991-1996 : Bevezetés a szekvencia sztratigráfiába, speciális kollégium, rövidkurzus: pozsonyi Komeniusz Egyetem, MOL (1995), doktori iskolai kurzus(1995-1996)
1992-: Általános Földtan gyakorlat, Elemző földtani gyakorlat, Emelt szintű elemző földtani gyakorlat, I. geológus , II. BSc földtudomány hallgatóknak.
1993-1995 : Angol szaknyelvi szeminárium, speciális kollégium
1993-1995, 2001-: Földtani térképezési terepgyakorlat és jelentés, III /IV MSc. geológus
1995- : Szedimentológia/ Szedimentológia válogatott fejezetei III./IV. MSc, doktori iskolai kurzus
1998- : Alkalmazott szedimentológia/ Nyersanyagkutatási módszerek , Szekvenciasztratigráfiai gyakorlatok IV./  IV. MSc geológus, geofizikus
2001- Földtani térkép és szelvényszerkesztés III./IV. MSc geológus
2002- : Terepi szedimentológia praktikum, kötelezen választható
2006- : Általános Földtani Alapismeretek, I. BSc földtudomány
2006- : Mérések és megfigyelések, I. BSc földtudomány

Kutatási tevékenység:

1986-1987: Permotriász üledékek mikromineralógiai vizsgálata (diákköri dolgozat)
1987-1988: A mélytengeri eredetű gerecsi alsó kréta konglomerátum sorozat keletkezési körülményeinek új modellje, kronosztratigráfiai besorolásának módosítása (diplomadolgozat)
1989-1994: Az észak-magyarországi oligocén - miocén medencék törmelékes képződményeinek szedimentológiai vizsgálata, különös tekintettel ezek ősföldrajzi kapcsolataira és a medencefejlődésére (doktori értekezés)
1989-1999: Terepi üledékföldtani és szekvenciasztratigráfiai vizsgálatok a nyergesújfalui eocén, egri oligocén rétegsorban,  egyes paleogén – alsó miocén mélyfúrási rétegsorok süllyedéstörténetének modellezése, Bükk környéki oligo-miocén felszíni és mélyfúrási szelvények ujraértékelése, mindezek szekvenciasztratigráfiai szemléletű értelmezése
1990: Áramlásfodrok fejlődési mechanizmusának modellkísérletes vizsgálata (Utrechti Egyetemmel közösen)
1995: Egyes nyugatdunántúli pannon szelvények szeizmikus sztratigráfiai korrelációja, a Kisalföld feltöltődési modellje
1996, 2002-: Tiszai negyedidőszaki folyóvizi üledékek ultranagyfelbontású, egycsatornás szeizmikus szelvényei szedimentológiai, őskörnyezeti értelmezése a Geofizikai Tanszékkel együttműködve
1997-1999: Északi Mecsek előtéri mélyfúrások bádeni szakaszának süllyedéstörténeti modellezése
1999-2002 Piroklaszt árak szedimentológiai jegyeinek kvantitatív analízise Börzsönyi példák alapján
1999- : Pannon-tavi képződmények (Budapest, Balaton környéke, Vértes, Erdélyi-medence) terepi szedimentológiai, őskörnyezeti, paleoichnológiai, integrált geofizikai (gamma spectrometers, geoelektromos, GPR, ultranagy felbontású szeizmikus) módszerekkel történő értelmezése, környezeti rekonstrukciója, a feltöltődést meghatározó tényezők (klíma, egyidős szerkezeti mozgások) elemzése, szekvenciasztratigráfiai értékelése;
2005- : egyes pannóniai mélymedencék szeizmikus, lyukgeofizikai, fúrómagok adataira alapozott feltöltődés modelljének kidolgozása, kapcsolata a Miocén-Pliocén deformációval 
2005- : lépték-független alluviális architektúra összehasonlító elemzése alföldi felszín alatti, valamint Himaláya előtéri negyedidőszaki és permo-triász Karoo-medencebeli terepi példák alapján, utóbbiban a P/T határt kísérő klímaváltozások, a járatkészítő gerincesek tevékenységének vizsgálatával kiegészítve

Elnyert pályázatok:

témavezetőként:

OTKA, F.14508, 1994-1999, Szedimentológiai vizsgálatok az északmagyarországi paleogén medence nyugati peremén: a Budai-vonal üledékképződésre gyakorolt hatása a késő eocéntől a korai miocénig
OTKA W.15202, 1995, digitális kompasz, laptop terepi adatfeldolgozáshoz
OTKA, U.43918, 2002, utiköltség a 16th International Sedimentological Congress-re
OTKA,  T.37724, 2002-2005, Balatoni nagyfelbontású (egycsatornás) szeizmikus szelvények szedimentológiai, sztratigráfiai értelmezése és korrelációja a Balaton környékén felszínen kibukkanó üledékekkel
TÉT Dél-Afrikai Köztársaság 11/2004, 2006-2008 Folyóvizi környezet lépték független kőzettest felépítménye

közreműködő kutatóként:

MKM, T.24392, 1993-94, Szedimentológia: Magyarországi mezozoós és kainozoós üledékösszletek szedimentológiai elemzése
MKM, 3311/1993, 1994-95, Kiemelt fontosságú geológiai tanterületek tudományos feldolgozása, különös tekintettel az újonnan beinduló földtantanár-képzésre
OTKA, T.2295, 1991-1994, Vízszintes eltolódások a Kárpátok ívén belüli régiókban a tercier folyamán 
OTKA, T.15976, 1995-1998, Az  északmagyarországi paleogén medence ősföldrajzi és tektonikai fejlődésének komplex vizsgálata
MKM,  340/1995, 1995-1996, A szedimentológia és sztratigráfia új integrált módszerei és gyakorlati alkalmazhatóságuk
OTKA, T.26623, 1998-2000, Észak-magyarországi eggenburgi tengeröböl paleoökológiai problémái és paleogeográfiai kapcsolata a makrofauna vizsgálata alapján
OTKA, F.30809, 1999-2001, Balatonkörnyéki pannon képződmények szedimentológiai vizsgálata
FKFP, 0175/00, 2000-2003, Piroklaszt árak szedimentológiai jegyeinek kvantitatív analízise
OTKA, T.32956, 2000-2003, Az Alföld pleisztocén üledékeinek lehatárolósa, szedimentológiai, őskörnyezeti és peoklimatológiai vizsgálatok
OTKA, T.42799, 2003-2006, A Vértes és előtereinek szerkezetfejlődése és annak kapcsolata a kainozoos üledékképződéssel és ősföldrajzzal
TÉT INDIA, 2006-2007 Neotectonic vs. climatic control on river dynamics and landscape evolution during the Late Pleistocene – Holocene: Comparison of the Körös Basin (Hungary) and the Ganga-Yamuna plains, Himalayan foreland, India,
OTKA, K.73195, 2008-2012, A bükkábrányi eltemetett miocén erdő komplex vizsgálata
OTKA, K.81530, 2010-2014, Miocén-pliocén deformáció és üledékképződés a Pannon-medencében: új adatok szerkezetföldtani, szedimentológiai és geokronológiai vizsgálatok alapján

Publikációs összesítő:

összes tanulmány: 135
tanulmányok referált tudományos folyóiratokban, könyvfejezetekben: 48
konferencia összefoglaló: 52
egyéb tanulmányok (kirándulásvezetők, jelentések, ismeretterjesztés): 35
Hivatkozások száma/ebből SCI:  205/77
kummulatív impact factor: 12,678

Válogatott publikációk:

Bordy E.M,  Sztanó O.,  Rubidge, B.S., & Bumby A. (2010): Early Triassic (Induan) vertebrate burrows from the south-western main Karoo Basin (Katberg Formation, Beaufort Group, South Africa). Lethaia doi 10.1111/j.1502-3931.2010.00223

Magyar I. & Sztanó O. (2008): Is there a Messinian unconformity in the Central Paratethys? Stratigraphy 5/3-4: 247-257.

Magyar I., Müller P.M, Sztanó O., Babinszki E.& Lantos M. (2006): Oxygen-related facies in Lake Pannon deposits (Upper Miocene) at Budapest-Kőbánya. Facies, 52/2: 209-220, Springer

Sztanó O., Krézsek Cs., Magyar I., Wanek F. & Juhász Gy. (2005): Sedimentary cycles and rythms in a Sarmatian to Pannonian transitional profile at Oarba de Mureş/Marosorbó, Transylvanian Basin. Acta Geologica Hungarica 48/2: 235-256

Saftic B., Velic J., Sztanó O., Juhász Gy. & Ivkovic Z. (2003): Tertiary subsurface facies, source rocks and Hydrocarbon reservoirs in the SW part of the Pannonian Basin (Northern Croatia and South-Western Hungary). Geologica Croatica 56/1: 101-122, Zagreb

Báldi K., Benkovics L. & Sztanó O. (2002): Badenian (Middle Miocene) basin development in SW Hungary : geohistory based on quantitatve palaeobathymetry of foraminiferans. Int. J. Earth Sciences (Geologische Rundschau), 91:490-504

Sztanó O. & de Boer, P.L. (1995): Amplification of tidal motions in the Early Miocene North Hungarian Bay. Sedimentology 42/4: 665-682

Sztanó O. (1995): Palaeogeographic significance of tidal motions in a Paratethys embayment, Early Miocene, Northern Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 113: 173-187, Amsterdam.

Sztanó O. & Tari G. (1993): Early Miocene basin evolution in Northern Hungary: Tectonics and Eustacy. Tectonophysics 226/1-4:485-502, Amsterdam.

Sztanó Orsolya munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában
Oktatott tárgyak
Szakdolgozatok, TDK
Feltöltés alatt...